Комуникациски вештини

11/02/2023 | 10:00 ч.

Општа цел на обуката за Комуникациски вештини пред се значи развивање на способност за јасна, искрена и отворена комуникација помеѓу вработените, конгруентност и разбирање.

Времетраење

6 часа

Цена

3800 денари

Развиени Комуникациски Вештини се исклучително значајни за вработените во една организација со цел нивно меѓусебно правилно разбирање, соработка, размена на информации и идеи, меѓусебна доверба а сето тоа е суштински важно за постигнување на успех во приватниот и деловниот аспект на животот на секој поединец.

 

Специфични цели на обуката:

 • Развивање на комуникациските и социјалните вештини
 • Јакнење на соработката во тимот
 • Техники на избегнување на манипулација во комуникацијата
 • Техники на упатување и примање на критики и пофалби
 • Развивање на поголема осетливост и разбирање за другите
 • Ненасилно комуницирање
 • Комуникација со „тешки клиенти“

 

Недостатокот на добра комуникација во една организација е погубен за истата. Додека, добра комуникација значи јасна поврзаност и разбирање меѓу вработените, тимска работа и помагање, спречување и полесно разрешување на конфликти, намален стрес при работа и позитивна енергија во организацијата, а сето ова води кон едно - успех за сите.

Преку оваа обука ќе научите зошто се важни комуникациските вештини и како преку пратични вежби да ги подобрите истите, на индивидуално ниво и на ниво на организација.

 

 •  
 • ПРОГРАМА: 
 • - Развивање на комуникациските и социјалните вештини
 • - Јакнење на соработката во тимот
 • - Техники на избегнување на манипулација во комуникацијата
 • - Техники на упатување и примање на критики и пофалби
 • - Развивање на поголема осетливост и разбирање за другите
 • - Ненасилно комуницирање
 • - Комуникација со „тешки клиенти"

 

*Во модулите се вметнати и вежби според потребите на групата

*Предвидени се две кафе/закуска паузи

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА: 

 

Зорица С. Арсовска - Трансакциски аналитичар, и сертифициран тренер за Емоционална интелигенција во соработка со стручен тим од обучени и сертифицирани психолози, кои имаат долгогодишно искуство во организирање на вакви и слични обуки, искуство во областа на индивидуално и групно советување и управување со човечки ресурси.

*Во зависност од потребите на обуката, ангажираме уште еден психолог тренер како копредавач и помошник за изведување на практичните вежби

Предавач:

Онлајн психолог Our Mind

Our Mind

payment-methods