Закажете бесплатна консултација

Развиени Комуникациски Вештини се исклучително значајни за вработените во една организација со цел нивно меѓусебно правилно разбирање, соработка, размена на информации и идеи, меѓусебна доверба а сето тоа е суштински важно за постигнување на успех во приватниот и деловниот аспект на животот на секој поединец. 

Цели на семинарот 

Општа цел на обуката за Комуникациски вештини пред се значи развивање на способност за јасна, искрена и отворена комуникација помеѓу вработените, конгруентност и разбирање. 

Специфични цели на семинарот

 • Развивање на комуникациските и социјалните вештини 
 • Јакнење на соработката во тимот 
 • Техники на избегнување на манипулација во комуникацијата 
 • Техники на упатување и примање на критики и пофалби 
 • Развивање на поголема осетливост и разбирање за другите 
 • Ненасилно комуницирање 
 • Комуникација со „тешки клиенти“  

Структура на семинарот

Во текот на обуката ќе бидат реализирани активности на неколку теми: 

 • Што е комуникација? 
 • Историја на комуникацијата 
 • Видови комуникација 
 • Вербална и невербална комуникација 
 • Како комуницираме? 
 • Правила на комуникацијата 
 • Конгруентност во комуникацијата 
 • Личноста и комуникација 
 • Активно слушање 
 • Техники кои ќе се користат во текот на работилниците 


Освен презентации за одделните теми поврзани со менаџирање на време, ќе бидат користени и техники како: играње на улоги, бура од идеи, работа и дискусија во парови и мали групи и др. 

 • Еднодневни обуки