Лидерство - Водење на самиот себе

Постојат есенцијални вештини кои се неопходни за секој лидер. Тие се водење на самиот себе, водење на другите како и водење на организацијата. Потребата да се фокусирам на лидерските способности како и нивниот развој е затоа што тоа е клучот на подобро лидерство. Потребните вештини за одредена позиција можат да се сменат во зависност од промена на лидерите или нивото во организацијата.

Лидерство и емпатија

Лидерот е водач на група луѓе, а тоа значи дека лидерот е потребно да мотивира и насочува група луѓе кон остварување на поставените цели. Затоа е потребно да има и пренослив оптимизам, добро да ја познава човековата природа, да има самоконтрола, да покажува почит кон луѓето и да има чувство на праведност во кои другите ќе имаат доверба.

Водење по личен пример: Особини на инспиративните лидери

Лидерството не е само давање наредби и донесување одлуки - туку инспирација и мотивирање на другите да го постигнат најдоброто од себе. Инспиративните лидери поседуваат одредени особини и квалитети кои ги издвојуваат од останатите и им овозможуваат да ги водат своите тимови кон успех.

Од давање наредби до соработка: Еволуцијата на стиловите на лидерство

Во оваа колумна, ќе ја истражиме еволуцијата на стиловите на лидерство и ќе ја нагласиме промената од традиционалните пристапи за давање наредби и контрола кон повеќе колаборативни и инклузивни методи.

Навигација низ лавиринтот: Koja e разликaтa помеѓу менаџментот и лидерството?

Во денешниот свет на бизнисот, термините „менаџмент“ и „лидерство“ често се користат наизменично. Сепак, овие два термина претставуваат различни концепти кои се клучни за успехот на секоја организација.