Закажете бесплатна консултација

Управување со времето е работна и животна техника на однесување и самоорганизирање која опфаќа одредување на јасни цели и приоритети, делегирање на задачите, зголемување на успешноста во работата и водење грижа за „крадливците на времето“, а се со цел зголемување на ефикасноста и свесно управување со својот живот. 

Цели на семинарот 

Управување со времето е работна и животна техника на однесување и самоорганизирање која опфаќа одредување на јасни цели и приоритети, делегирање на задачите, зголемување на успешноста во работата и водење грижа за „крадливците на времето“, а се со цел зголемување на ефикасноста и свесно управување со својот живот. 

Специфични цели на обуката

 • Да се препознаваат сопствените цели и приоритети 
 • Да се контролираат активностите кои го трошат времето 
 • Да се делегираат помалку важните задачи 
 • Да се изборите за сопственото време 
 • Да се подобрат сопствените способности за управување со времето 

Структура на семинарот

Во текот на обуката ќе бидат реализирани активности на неколку теми: 

 • Анализа на работен ден, утврдување на дневниот распоред 
 • Како времето да стане Ваш сојузник 
 • Одредување приоритети 
 • Научете да кажете НЕ 
 • Внатрешни и надворешни „Крадливци на времето“ 
 • Поставување на цели во конкретни временски рамки 
 • Делегирање
 • Време за себе 


Техники кои ќе се користат во текот на работилниците 

Освен презентации за одделните теми поврзани со Менаџирање на Време, ќе бидат користени и техники како: играње на улоги, бура од идеи, работа и дискусија во парови и мали групи и др. 

 • Еднодневни обуки